REGULAMIN

1.PODSTAWOWE INFORMACJE
1.1 ORGANIZATOR
Organizatorem Gry Ratowniczej „Stawka większa niż ŻYCIE” jest Hufiec Zielona Góra ZHP i Inspektorat Ratowniczy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP
1.2 FABUŁA
Fabuła tegorocznej gry została oparta na serialu z czasów PRL „Stawka większa niż życie”. Organizatorzy zalecają zapoznanie się z jego fabułą aby lepiej wczuć się w wydarzenia fabularne podczas zawodów – serial, komiksy lub książki.
1.3 TERMIN I MIEJSCE
Gra Ratownicza odbędzie się w terminie 12-13.10.2019 na terenie miasta Zielona Góra (okolice ul. Stefana Wyszyńskiego i Wzgórz Piastowskich).
ROZPOCZĘCIE: Zakwaterowanie patroli 12.10.2019 godz. 09:00-09:30 – dla patroli spoza Zielonej Góry jest możliwe zakwaterowanie już 11.10.2019 od godz. 18:30.
ZAKOŃCZENIE: Wymeldowanie patroli 13.10.2018 godz. 11:30.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA
2.1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • w grze uczestniczą 3-4 osobowe patrole. Wiek uczestników 12-18 lat – lata kalendarzowe (Kierownik Zawodów może indywidualnie rozpatrzeć dopuszczenie młodszych lub starszych uczestników),
 • w przypadku patroli, których członkowie są w wieku 12-13 lat, dopuszcza się udział opiekuna patrolu (zastępowy). Patrol może liczyć wówczas do 5 osób jednak patrolowy nie może pomagać w wykonywaniu zadań na punktach.
 • liczba uczestników, którzy mogą brać udział w grze jest ograniczona i wynosi 120 osób (nie więcej niż 29 patroli). W przypadku zgłoszenia większej liczby patroli o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

2.2. ZGŁOSZENIA

 • Zgłoszenie patrolu należy dokonać przez formularz dostępny na stronie internetowej https://graratownicza.pl do 01.10.2019(wtorek) do godz. 23:23 – potwierdzeniem zgłoszenia będzie wiadomość listowna dostarczona na adres patrolowego.
 • Formularz zostanie uruchomiony 10.09.2019 godz. 02:23.
 • W zgłoszeniu należy podać nazwę patrolu (jeden z tytułów odcinków lub komiksów – lista wolnych nazw jest aktualizowana do 12h), trasę H, HS, W i uwzględnić następujące informacje o jego członkach:
  – imię i nazwisko członków patrolu,
  – numer ewidencji ZHP (znajduje się na karcie ZHP lub można go uzyskać u drużynowego),
  – jednostka do jakiej należy uczestnik (np. 5 DH „Buki),
  – adres korespondencyjny oraz numer telefonu patrolowego, który musi być cały czas aktywny tak aby organizatorzy mogli skontaktować się z patrolem przed rozpoczęciem gry, a także w jej trakcie.

2.3. KOSZT
Wpisowe od pojedynczego uczestnika wynosi 18,00 zł – w jego ramach zapewniamy:

 • nocleg w warunkach szkolnych (należy zabrać śpiwór i karimatę lub materac),
 • wyposażenie apteczki do uzupełnienia w trakcie gry,
 • ciepły obiad w sobotę (śniadania i kolacje we własnym zakresie),
 • herbatę do posiłków (organizatorzy udostępniają wrzątek i herbatę),
 • plakietkę okolicznościową,
 • pustą apteczkę – do zwrotu po zakończeniu gry,
 • dyplomy i nagrody dla najlepszych.

2.4. WPŁATY I ZGODY

 • Wpłaty muszą zostać dokonane na konto Hufca Zielona Góra ZHP do dnia 02.10.2019 z podaniem w tytule przelewu: „DSCZ, GR 10.2019 – nazwa patrolu”.
 • Konto do wpłat: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Zielona Góra, 43 1090 1535 0000 0000 5301 9261
 • Zgody należy dostarczyć listownie do 02.10.2019 na adres pocztowy: Gra Ratownicza „Stawka większa niż życie” – Tomasz Błasiński, ul. Chmielna 4, 65-261 Zielona Góra – wzór na stronie gry.
 • Nie przekazanie wpłaty i zgody w wyznaczonym terminie będzie skutkowało skreśleniem członków patrolu z listy uczestników.

3. WYPOSAŻENIE PATROLU, ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
3.1. WYPOSAŻENIE PATROLU

 • Każdy patrol musi posiadać:
  – apteczkę, w skład której wchodzić powinny: gaza wyjałowiona (szt. 1), kompres gazowy (op. 8), bandaż 5cm ( szt. 10), latarka (szt. 1), nożyczki (szt. 1), agrafka (szt. 3), kartka lub mały notatnik(szt. 1), ołówek (szt. 1), gwizdek (szt. 1), woda (min. 0,5 litra), rękawiczki (10 par), koc termiczny (szt. 1); chusta trójkątna (szt. 3).
  – co najmniej jeden telefon komórkowy z naładowaną baterią i możliwością wykonywania połączeń,
  – zabronione jest używanie sprzętu medycznego innego niż wyznaczony przez organizatora.
 • Każdy uczestnik musi posiadać:
  – regulaminowe umundurowanie ZHP,
  – śpiwór oraz karimatę lub materac,
  – kubek, menażkę, sztućce,
  – obuwie ciężkie do pobrudzenia,
  – obuwie zmienne do szkoły,
  – latarkę z bateriami,
  – busolę (umożliwiającą wyznaczanie azymutów),
  – prowiant na śniadania i kolacje,
  – strój fabularny z czasów wojennych.
 • Przydatne elementy:
  Organizatorzy zalecają aby każdy z patroli posiadał przenośne urządzenie odtwarzające kasety magnetofonowe np. walkman, mały radiomagnetofon. W bazie i na niektórych punktach będzie dostępne takowe urządzenie – posiadanie go w terenie może nieco ułatwić rozwiązanie zagadki.

3.2. ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZYCH
Od uczestników gry ratowniczej mogą być wymagane następujące zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy:

 • umiejętność zbierania wywiadu SAMPLE,
 • zasady oceny bezpieczeństwa na miejscu wypadku,
 • wsparcie poszkodowanego,
 • znajomość numerów alarmowych i prawidłowego meldunku,
 • pozycja bezpieczna,
 • resuscytacja Krążeniowo Oddechowa,
 • opatrywanie skaleczeń i otarć naskórka,
 • opatrywanie odmy płucnej,
 • zasady postępowania z ranami,
 • opatrunek uciskowy,
 • krwotok z nosa,
 • ustabilizowanie ciała obcego w ranie,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa,
 • zasady unieruchamiania kończyn,
 • urazy kości i stawów,
 • pierwsza pomoc przy oparzeniach,
 • zasady postępowania przy porażeniu prądem,
 • zasady postępowania przy zawale serca,
 • zaburzenia poziomu cukru,
 • napad drgawek (epilepsja),
 • zatrucia pokarmowe w tym po alkoholu i narkotykach,
 • umiejętność kompletowania apteczki i stosowania sprzętu podstawowego pierwszej pomocy.

3.3. ZAKRES WIEDZY HARCERSKIEJ
Podczas Gry od uczestników może być wymagana następująca wiedza harcerska:

 • znajomość szyfrów: szyfry sylabowe,
 • umiejętność orientacji w terenie: posługiwanie się mapą i busolą.

4. ZASADY RYWALIZACJI
4.1. ZASADY OCENY PATROLU

ZADANIE SPOSÓB UDZIELANIA OCENY ILOŚĆ PUNKTÓW
1. Ocena wyposażenia apteczki patrolu. Brane pod uwagę jest spełnienie wymagań wskazanych w regulaminie i zachowanie porządku w apteczce w trakcie trwania zawodów. Oceny wyposażenia na starcie dokonuje Kierownik Zawodów, a oceny porządku w apteczce punktowi w trakcie trwania gry. 5
2. Zaangażowania uczestników w grę:
– stroje fabularne,
– pomysłowe i oryginalne przebranie (wojenne),
– harcerską postawę, dobry humor i życzliwość,
– właściwą pracę zespołową członków patrolu,
– pomoc w rozwiązaniu sprawy kryminalnej,
– zabezpieczenie dowodów i elementów fabularnych.
Ocena będzie wynikiem rozmów przeprowadzonych z punktowymi i własnej obserwacji Komendy Gry. 20
3. Postawa harcerska członków patrolu:
– przestrzeganie Prawa Harcerskiego i regulaminu rajdu,
– zachowanie na trasie i podczas udzielania pomocy,
– współzawodnictwo zgodne z zadami fair play.
Oceny dokonuje komenda zawodów na podstawie oceny wystawionej przez punktowych. 10
4. Zadania wykonywane na punktach kontrolnych.
– prawidłowe udzielenie pomocy,
– utrzymywanie kontaktu z poszkodowanym,
Oceny dokonują punktowi. 65

4.2. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW UJEMNYCH

 • Punkty karne można uzyskać za:
  – łamanie Prawa Harcerskiego, regulaminu i zasad fair-play,
  – ewidentne łamanie zasady „primum non nocere” (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”).
 • W trakcie trwania gry patrole nie mogą informować innych uczestników o przebiegu zadań ani w jakikolwiek sposób korzystać z pomocy osób trzecich, w szczególności nie mogą konsultować poprawności wykonywanych działań ratowniczych – wykrycie takich działań skutkuje dyskwalifikacją obu patroli.

4.3. OCENA PATROLU
Każdy z patroli rywalizuje na jednakowej trasie i podlega takiej samej ocenie na punktach kontrolnych. Wyniki patroli Harcerskich (12-13) i Starszoharcerskich (14-16) będą porównywane do wyników pozostałych patroli z ich grupy wiekowej.

5. KONTAKT
• ćwik Tomasz Błasiński – Kierownik Zawodów tel. 601777437
e-mail: tomasz.blasinski@zhp.net.pl
• phm. Jarosław Zasacki – Programowiec tel. 607429314
e-mail: jaroslaw.zasacki@zhp.net.pl
• wywiadowca Dawid Markowski – Kwatermistrz tel. 669766332
e-mail: dawid.markowski@zhp.net.pl

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas Gry ze względów bezpieczeństwa obowiązuje wysoka dyscyplina zajęć i bezwarunkowe podporządkowanie się poleceniom organizatorów oraz przestrzeganie regulaminu.
 • Bez zgody organizatorów zabronione jest opuszczanie bazy gry (wyjście do sklepu, do domu itp.).
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
 • Regulamin może ulec zmianie po uprzednim podaniu tego faktu do wiadomości uczestników.
 • Złamanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować wykluczenie patrolu z Gry.